Základy angličtiny - Everybody´s Free (1)

20. července 2013 v 13:27 | Autor |  Základy angličtiny ve skladbách
V této lekci najdete originální text písně Everybody´s Free od DJ Boba spolu s jeho doslovným překladem. Lekce je zaměřená spíše pro ty, co s angličtinou teprve začínají. Nepotřebujete k ní vůbec žádné vstupní znalosti, vše se dozvíte tzv. "za pochodu". Doporučuji nejdříve si píseň poslechnout, třeba i dvakrát, a zkusit se soustředit na často se opakující slova. Teprve potom se podívejte dolů na celý text a poslouchejte znovu. Všímejte si hlavně, jak se jednotlivá slova vyslovují... zkuste v tom najít nějaká pravidla.
Přeji příjemný poslech i učení ;)


Everybody's free tonight
Yeah, everybody's feeling free

Everybody's free tonight
Yeah, everybody's feeling free

We're inviting all the human race
Free your heart and mind and soul
Get connected, come and show your face
It's okay to lose control

So, come with me
Let your heart just feel the vibe
Soon, you will fly
We can almost touch the sky

Now, everybody's feeling free
Gonna reach out and have some fun
Yeah, everybody's feeling free
And we'll just dance into the sun

Yes, everybody's feeling free
'Cause we have so much love to share
Yeah, everybody's feeling free
In every land, yes, everywhere

Everybody's free tonight

Get your ticket for the greatest trip
An experience, for sure
Hurry up, 'cause you can't be late
Tell me what you´re waiting for

So, come with me
Let your heart just feel the vibe
Soon, you will fly
We can almost touch the sky

Now, everybody's feeling free
Gonna reach out and have some fun
Yeah, everybody's feeling free
And we'll just dance into the sun

Yes, everybody's feeling free
'Cause we have so much love to share
Yeah, everybody's feeling free
In every land, yes, everywhere

There's no time to be sad
No time to cry
To look back and question why

But there is time to live life
And time to smile
To let your, your spirit shine
(I wanna see your spirit shine)

Everybody's free tonight

Everybody's feeling free
Gonna reach out and have some fun
Yeah, everybody's feeling free
And we'll just dance into the sun

Yes, everybody's feeling free
'Cause we have so much love to share
Yeah, everybody's feeling free
In every land, yes, everywhere

There's no time to be sad
No time to cry
To look back and question why

Nyní přejdeme k samotné lekci, tudíž překladu textu. Pokud již některá slova znáte, jenom dobře, pokud ne, nic se neděje. Záměrně jejich význam uvádím pouze při jejich prvním výskytu, což by vás mělo nutit si je automaticky opakovat a zapamatovávat při dalším setkání.

1, Everybody's free tonight
Yeah, everybody's feeling free

Everybody znamená každý nebo všichni. Jde o složeninu slov every = každý a body = tělo. Mluvnicky je to jednotné číslo, s čímž souvisí sloveso "to be", být - jeho tvar je zde "is". Je však stažený pomocí apostrofu k podstatnému jménu, tudíž z něj zbylo jen "´s".
Free znamená volný (jak ve významu pocitů, tak třeba i volný vstup, vstup zdarma).
Tonight znamená dnes večer. Night samotné znamená noc a spolu s předponou "to-" značí, že jde o tuto, dnešní noc. Stejně jako třeba slovo today znamená dnes - day je den, takže v doslovném překladu je today "tento den".
Feel znamená cítit (ale pouze ve smyslu pocitů, nikoliv např. cítit vůni růží). Přípona "-ing" značí průběhový čas. Sloveso v tomhle tvaru můžeme pochopit také jako podstatné jméno - pocit.

Celý řádek se dá přeložit jako "Všichni jsou dnes večer volní/uvolnění".

2, We're inviting all the human race
Free your heart and mind and soul
Get connected, come and show your face
It's okay to lose control

We znamená my a hned za ním následuje sloveso být, tentokrát ve tvaru pro množné číslo. V nezkrácené podobě je jeho tvar are, po zkrácení zbude jen "´re".
Invite znamená pozvat. Znovu je zde s příponou průběhového času, jako předtím feel.
All znamená všechny, všichni, nebo taky celé. Používá se pro podstatná jména všech rodů (z našeho pohledu, protože angličtina rody nemá).
The je určitý člen, používá se, pokud o něčem mluvíme už podruhé, nebo pokud máme na mysli něco určitého, konkrétního.
Human může být jak podstatné, tak přídavné jméno. Zde má funkci právě přídavného jména a znamená lidský. Human being je lidská bytost.
Race má více významů, nejčastěji se setkáte s významem závod, zde ale vyjadřuje rasy.
Free tentokrát není přídavné jméno, ale sloveso. Lze jej přeložit jako otevři, uvolni, osvoboď (angličtina používá infinitiv slovesa jako rozkaz).
Your znamená tvoje. Používá se pro všechny naše rody a pro obě čísla (angličtina nerozlišuje číslo i zájmeny, tak jako my, ale pouze podstatným jménem - náš pes/our dog, naši psi/our dogs).
Heart je srdce, mind mysl a soul duše. Mind se používá i ve spojení never mind = nevadí.
And je spojka a.
Get samo o sobě znamená dostat.
Connect jako sloveso znamená spojit (se), připojit (se). Přípona "-ed" značí minulý čas anebo mění sloveso na přídavné jméno, tedy připojený, spojený.
Come je sloveso a znamená přijít. Show znamená ukázat, zde je užito znovu jako rozkaz - ukaž.
Face je obličej, tvář.
It je zájmeno, znamená to.
Okay je v pořádku.
To je buď předložka, nebo částice, která se pojí se slovesem a vytv áří tak jeho infinitivní tvar, např. to feel = cítit, to show = ukázat. Zde tvoří celek se slovesem lose, ztratit.
Control může být jak sloveso (kontrolovat, mít dohled nad něčím, řídit něco), tak i podstatné jméno, jako je to v tomto případě. Znamená tedy kontrolu, (sebe)ovládání.

"Zveme všechny lidské rasy
Osvoboď své srdce, mysl a duši
Přidej se, přijď a ukaž svou tvář
Je v pořádku ztratit kontrolu"

3, So, come with me
Let your heart just feel the vibe
Soon, you will fly
We can almost touch the sky

So znamená takže, tedy. Může mít ale i význam tolik, např. so blue = tak modré.
With je s.
Me je předmětný tvar zájmena (v angličtině I). Stejně jako v češtině neřekneme "pojď s já", ale "pojď se mnou", tak v angličtině použijeme namísto I zájmeno me.
Let má význam nechat, dovolit něco. Just je prostě, jen, právě. Těžce se to vysvětluje, jelikož má mnoho způsobů využití. Např. "I´ve just finished reading that book." = Právě/zrovna jsem tu knihu dočetla.
Vibe znamená vibrace, vlnění. Může to být také nějaký dobrý pocit.
Soon je brzy ve smyslu, že to odteď nebude dlouho trvat (než se to stane…). Brzy ve významu brzy/časně ráno je early.
You je zájmeno a znamená ty.
Will označuje budoucí čas. Může se stáhnout na tvar "´ll", který se pak přisune k podmětu věty. Zde by to mohlo být you´ll.
Fly znamená létat.
Can je modální, pomocné sloveso a znamená moct, umět.
Almost je téměř, skoro.
Touch je jak sloveso, tak i podstatné jméno a může znamenat dotek, hmat nebo činnost - dotknout se (i v emocionálním smyslu).
Sky je nebe.

"Tak pojď se mnou
Jen nech své srdce cítit to vlnění
Brzy poletíš
Téměř se můžeme dotknout nebe"

4, Now, everybody's feeling free
Gonna reach out and have some fun
Yeah, everybody's feeling free
And we'll just dance into the sun

Now je teď, nyní.
Gonna je stažený, hovorový tvar od going to, což je další způsob, jak v angličtině vyjádřit budoucí čas.
Reach je sloveso a znamená dosáhnout (něčeho i na něco), dostat se (někam).
Out znamená ven nebo venku.
Have je také sloveso a znamená mít, vlastnit. Spolu s podstatným jménem fun, zábava, tvoří celek - užít si, pobavit se.
Some znamená nějaký, trochu.
Dance může být jak sloveso, tak i substantivum, tedy tančit i tanec.
Into znamená do(vnitř). In samotné má význam v a to je předložka do.
Sun je slunce.

"Teď je každý uvolněný
Natáhni ruku a užij si
Ano, všichni jsou uvolnění
a my se prostě protančíme až ke slunci"

5, Yes, everybody's feeling free
'Cause we have so much love to share
Yeah, everybody's feeling free
In every land, yes, everywhere

Yes znamená ano.
´Cause je zkrácený, hovorový tvar od because, které znamená protože.
So much znamená tak moc. Much samo o sobě je mnoho a používá se pouze s nepočitatelnými věcmi (voda, dřevo, mléko, peníze). S počitatelnými se používá many.
Love je láska. Samozřejmě se také často používá jako sloveso - milovat. I just love this song. - Já tuhle píseň prostě miluju. This znamená toto (pro všechny rody, ale jen JČ) a song je píseň.
Share je sloveso a znamená sdílet, podělit se.
Land je země, kraj nebo také pevnina (ale může být i sloveso ve smyslu přistát).
Everywhere znamená všude, kamkoliv, kdekoliv. Opět je to složenina slova every a where, které samo o sobě je tázací zájmeno (kam? kde?).

"Ano, všichni jsou uvolnění,
protože máme tolik lásky ke sdílení
Ano, všichni jsou uvolnění
v každé zemi, ano, všude"

6, Get your ticket for the greatest trip
An experience, for sure
Hurry up, 'cause you can't be late
Tell me what you´re waiting for

Ticket je lístek.
For je předložka a znamená pro.
Great je přídavné jméno a znamená skvělý, bezvadný, nebo také ohromný, velký. Zde je v třetím stupni s koncovkou "-est", tedy nejskvělejší, nejohromnější. Většina přídavných jmen tvoří svůj superlativ stejným způsobem. Pouze pokud jsou delší, využívají spojení "the most" + přídavné jméno v základním tvaru (např. the most creative = nejnápaditější, nejoriginálnější).
Trip je výlet, cesta.
An je neurčitý člen, který se používá se slovy začínajícími na samohlásku. Pro ostatní se používá ve tvaru "a".
Experience je zážitek, zkušenost.
For sure znamená jistě, určitě. I don´t know it for sure. I´m not sure about this. - Nejsem si tím jistý/á.
Hurry up znamená pospíšit si, zde je znovu v rozkazovacím způsobu. Up jinak samo o sobě znamená nahoru.
Can´t je opak od can, tedy nemoct, neumět. Znovu je zde stažený tvar. Plný tvar can not se ale používá jen výjimečně a hlavně ve formálních dopisech.
Be je infinitivní tvar slovesa být.
Late je pozdě. Spolu se slovesem be tvoří celek - be late = opozdit se, mít zpoždění.
Tell znamená říct. Znovu je zde rozkaz.
What je co. Stejně jako where může být použito jako tázací zájmeno na začátku věty i jako vztažné zájmeno uvozující větu vedlejší.
Wait je sloveso, zde znovu s příponou průběhového času "-ing". Spolu s předložkou for se překládá jako čekat na (něco).

"Sežeň si lístek na tu nejlepší jízdu
Jistá zkušenost
Pospěš, protože se nesmíš opozdit
Řekni mi, na co čekáš"

7, There's no time to be sad
No time to cry
To look back and question why

There je trochu problematičtější příslovce, v jistých situacích vyjadřuje jak tady, tak i tam. Velmi často se používá ve vazbě se slovesem to be ve větách, kdy vyjadřujeme, že někde něco je (nebo naopak není).
No je protiklad k yes, tedy ne. Znamená také žádný, nijaký. Může být také přidána před podstatné jméno nebo příslovce a vytvořit tak zápor - nowhere = nikam, nothing = nic (thing = věc, something = něco), nobody = nikdo (nebo také noone).
Time je čas.
Sad je smutný, nešťastný.
Cry znamená brečet, plakat. Může být taktéž podstatné jméno.
Look znamená podívat se nebo také pohled (look at = podívat se na). Existuje od něj velmi mnoho frázových sloves a mnohdy se díky předložce původní význam silně změní.
Back znamená zpět, zpátky. Může být užito také ve významu záda.
Question je otázka. Může být ale použito i jako sloveso - vyptávat se. Mnohem častěji se ale používá to ask.
Why znamená proč. Lze jej užít stejně jako where a what.

"Není tu čas ke smutnění,
žádný čas pro pláč,
pro ohlížení se zpět a ptaní se proč"

8, But there is time to live life
And time to smile
To let your, your spirit shine
(I wanna see your spirit shine)

But znamená ale.
Live je sloveso a znamená žít. Life je podstatné jméno - život.
Smile je úsměv, ale může být samozřejmě i slovesem - to smile = usmívat se.
Spirit má více významů. Dal by se ale přeložit jako duch (ve smyslu nefyzické stránky člověka; duch, který straší, je ghost).
Shine je jak sloveso, tak i podstatné jméno. Znamená zářit, svítit, lesknout se.
Wanna je stažený, hovorový tvar od slovesa to want to = chtít.
See znamená vidět. V některých spojeních je jeho význam ale buď přenesený, nebo úplně pozměněný. Např. I see… - Aha… Používá se s modálním slovesem can - I can see = vidím.

"Ale je tu čas na žití života
a čas na úsměvy,
(čas) nechat tvého ducha zářit
(Chci vidět, jak tvůj duch září)"

Tak, jsme u konce. Pokud jste se "prokousali" až sem, tak gratuluji. Nepochybuji, že to trvalo dlouho - lekce byla velmi obsáhlá a na naši první jistě i velmi vyčerpávající, za což se omlouvám. Nyní se zkuste zamyslet. Kolik vám toho dala? Máte pocit, že už jste si pár slov bezpečně zapamatovali? Možná jste je slyšeli už někde předtím a teď díky jejich významu dostala nový rozměr. Pusťte si skladbu ještě jednou, naposled. Nedívejte se do textu ani na překlad. Jen je zkuste vyhledat - těch několik málo spojení, co vám utkvěla v paměti. Je to dobrý pocit, že? :)

Přeji hezký den :)
Autorka blogu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama